דלג לתוכן

תקנון תחרות יום אהבה 2023

תקנון תחרות – 12.02.2023
 1.  ניין מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "ניין") יוצאת בפעילות אשר במסגרתה כל משתתף (כהגדרתו להלן) מעל גיל 18, בעל חשבון משתמש ברשת אינסטגרם https://www.instagram.com/ (להלן: "המשתתפים" וביחיד- "המשתתף"), אשר יעלה תגובה לעמוד האינסטגרם של אוני ישראל ושם ישתף את התגובה שלו במסגרת הפעילות, כמפורט להלן, ישתתף בפעילות אשר במסגרתה אחד המשתתפים יקבל 12 Ooni koda, בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את ניין מוצרי צריכה בע״מ ואת עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות (להלן: "הפעילות") תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.


 2. הגדרות
  2.1. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן
  2.2. "ניין מוצרי צריכה בע״מ" – הגנן 14 מודיעין
  2.3. "משתתף/פים" - אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר ישתף את השוני הכי מיוחד בינו לבין בן זוגו/ זוגתו, כתגובה לפוסט הפעילות בדף האינסטגרם של אוני, שהינו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל.
  2.4. "המתנה"- 12 Ooni koda, אשר יגיע לבית המשתתף, לאחר פרק זמן סביר מבחירת הזוכה.
  2.5. "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי ניין בכל עת לרבות במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם בדף האינסטגרם של אוני.


 3. תקופת התחרות
  הפעילות בתוקף החל מיום 12.02.2023 ועד ליום 16.02.2023, בשעה 16:00, בכפוף לכל זכות
  המוקנית לניין להאריך את תקופת הפעילות או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "תקופת הפעילות").


 4. תנאי ההשתתפות
  4.1 בפעילות ניין שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה
  ו/או מועדיה ו/או את המתנה וכן כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4.2. ניין לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים.
  4.3. עובדי ניין וספקיה אינם רשאים להשתתף בפעילות.


 5. אופן ההשתתפות בפעילות וקבלת המתנה
   5.1. על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להיכנס לעמוד האינסטגרם של אוני,  הפעילות, לשתף בתגובות של פוסט הפעילות את השוני הכי מיוחד שלו ושל בן/ בת הזוג שלו.במהלך תקופת
  5.2. במסגרת האמור, תערך פעילות במסגרתה ייבחרו נציגי ניין את המשתתף ששיתף את הסיבה המקורית והמיוחדת ביותר.
  5.3. בסוף הפעילות נציגי חברת ניין מוצרי צריכה יבחרו את הזוכה בפעילות.
  5.4. ניין תיצור קשר עם הזוכה ותודיע על הזכייה באמצעות שליחת הודעה פרטית דרך האינסטגרם של אוני.
  5.5. המשתתף הזוכה יהיו חייב להודיע לניין, בתוך 48 שעות מקבלת הודעה על הזכייה, כתובת מדויקת למשלוח. במידה והמשתתף לא הודיע כאמור לניין בתוך 48 שעות לאחר ההודעה על הזכייה, תתבטל זכאותו של המשתתף הזוכה למתנה, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או דרישה לניין בקשר לכך.
  5.6. ניין תהיה רשאית לפרסם את שמם ותמונתם של המשתתפים בפעילות בעמוד הפייסבוק ובדף האינסטגרם של ניין ו/או אוני.
  5.7. הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.
  5.8. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי המשתתף לדרוש מאת ניין להמיר איזה מהפרסים בפרס
  אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.
  5.9. לניין שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות המתנה, ולהציע במתנה חלופית שוות ערך ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד ניין ו/ או כנגד מי מטעמה.


 6. כללי
  6.1 . תקנון הפעילות ימצא במשרדי ניין ובאתר https://pizzaoven.co.il - Ooni Israel/
  6.2. ניין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי הפעילות, לרבות בקשר עם הזכאות להשתתף בפעילות.
  6.3. ניין שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מלאי המתנות שיחולקו במסגרת הפעילות והמשתתפים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  6.4. זכאות המשתתפים בפעילות וכן התחייבות ניין על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.
  6.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  6.6. בכל מקרה בו תחליט ניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להשתתף בפעילות הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תחול הפעילות על אותו זוכה
  ואם חלה- ידרש הזוכה האמור להשיב את המתנה שקיבל במסגרת הפעילות.
  6.7. רישומי ניין ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לפעילות זו.
  6.8. הפעילות נערכת על ידי ניין בלבד ולא על ידי אתר פייסבוק/ אינסטגרם ואתר פייסבוק/אינסטגרם אינו נושא בכל אחריות בקשר לפעילות.
  6.9. עצם ההשתתפות בפעילות על ידי שיתוף תגובה בעמוד האינסטגרם של אוני, תיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם. המשתתף
  מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לדין.
  6.10. ידוע למשתתפים כי ההשתתפות בפעילות הינה תלויה בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות שאינן קשורות לניין, ועל כן, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב, תקלה, עיכוב, טעות או כשל כלשהו בהשתתפות בפעילות, לרבות בקשר לאי יכולת לעלות את התגובה במהלך תקופת הפעילות.
  6.11. מובהר, כי ניין לא תשא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות זו ו/או המתנה המוצעת במסגרתה.
  6.12. במקרה של הפרת התחייבויות מי מהמשתתפים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, תחול
  האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את ניין בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
  6.13. כל המשתתף בפעילות מסכים בזאת כי ניין תהיה רשאית לעשות שימוש בתגובה שהעלה, בנתוניו ובכל פרט אחר לצורך קידום פעולותיה באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של ניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -
  1981. ככל שמשתתף יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום
  להנהלת ניין במשרדיה ובמקרה זה ניין שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי הוא יחשב כמי שאינו זכאי להשתתף בפעילות.